Friday, February 11, 2011

FORMULA MIKROEKONOMI


STPM 944/1 EKONOMI KERTAS 1
FORMULA MIKROEKONOMI

BIL
KONSEP MIKRO EKONOMI
FORMULA
1
Kos lepas
Kos lepas barang X = perubahan barang Y
                              Perubahan barang X
                           
Kos lepas barang Y = perubahan barang X
                              Perubahan barang Y                              
2
Fungsi /persamaan permintaan individu dan pasaran
Dalam sebutan P
               P= R - SQ
Dalam sebutan Q
            Qd = a – bP
3
Fungsi / persamaan penawaran firma dan pasaran
Dalam sebutan P
            P = c + dQ
Dalam sebutan Q
          Qs= n + mP
4
Keseimbangan pasaran
Melalui persamaan fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan dicapai apabila
             Qs = Qd
5
Keanjalan permintaan harga.

Ed = % perubahan kuantiti diminta
               %perubahan harga

       Q1-Qo                      ΔQ                      
          Qo                         Qo
Ed= -------- atau     Ed= -------
        P1-Po                       ΔP
          Po                          Po
6
Darjah-darjah keanjalan permintaan harga

Atau

 darjah-darjah keanjalan penawaran harga
Permintaan anjal     (    ∞ > Ed > 1    )
Permintaan tidak anjal    (   1 >  Ed   > 0    )
Permintaan anjal satu (   Ed = 1   )
Permintaan anjal sempurna    (  Ed  =    )
Permintaan tidak anjal sempurna (  Ed  =  0  )

Nota :Simbol Ed digantikan dengan Es untuk keanjalan penawaran harga
7
Keanjalan permintaan silang
Es =%perubahan kuantiti X yang diminta
      % perubahan harga barang Y
E silang= %ΔQd x   =   QX1 – QXo    ÷   PY1 - PYo
               %ΔP y                QXo                   Pyo
8
Keanjalan permintaan pendapatan
EY = % perubahan kuantiti yang diminta
        % perubahan pendapatan
Ey=  %ΔQd       =    Q1 – Qo   ÷    Y1 - Yo
        %ΔY                    Qo                Yo

9
Keanjalan penawaran
Es=% perubahan kuantiti ditawarkan
     % perubahan harga
Es=  %ΔQs     =   Q1- Qo    ÷   P1 – Po
       %ΔP                 Qo               Po
10
Utiliti SutUtiliti Sut per ringgit setiap brg,
  MU
    P
Jumlah Utiliti
Utiliti Sut = Perubahan Jumlah utiliti
                         Perubahan kuantiti
MU =  ΔTU
           ΔQ

Bagi kes satu barang     Utiliti Sut = Harga
                                            MU x  = P x

Bagi kes dua barang atau lebih, syarat keseimbangan pengguna ialah
  1.  MU x = MU y  ........= MU z
              P x        P y               P z

  1. Jumlah pendapatan = jumlah perbelanjaan
                        Y     ≥ PxQx + PyQy+ ...PzQz

Jumlah Utiliti  = Jumlah Utiliti X + Jumlah Utiliti Y
                        = TUx + TUy
11
Lebihan pengguna
= ½ (P X Q)
12
Fungsi pengeluaran jangka panjang
Qx = f (T,B,M,P)
13
Fungsi pengeluaran jangka pendek
Qx =f (T,B)

(andaian hanya 2 faktor pengeluaran sahaja, tanah dan buruh)
14
Keluaran Purata
= Jumlah Keluaran
Jumlah Input Berubah
 AP = TP
        TVC
15
Keluaran Sut / Marginal
= Perubahan Jumlah Keluaran
Perubahan Jumlah Input Berubah
MP = ΔTP
        ΔTVF
16
Jumlah Kos
= Jumlah Kos Tetap + Jumlah Kos Berubah
TC = TFC + TVC
17.
Kos Tetap Purata
= Jumlah Kos Tetap
   Jumlah Keluaran
AFC = TFC
            Q
18.
Kos Berubah Purata
= Jumlah Kos Berubah
   Jumlah Keluaran
AVC = TVC
            Q
19.
Kos Purata
=  Jumlah Kos
Jumlah Keluaran
AC = TC  atau       AC =  TFC + TVC      
         Q                                Q
Atau      AC = AFC + AVC
20.
Kos Sut / Marginal
=   Perubahan Jumlah Kos
  Perubahan Jumlah Keluaran
MC = ΔTC      atau       MC = ΔTVC  
         ΔQ                               ΔQ
21.
Jumlah Hasil
= Harga X Kuantiti Keluaran
TR = P x Q
22.
Hasil Purata
=Jumlah Hasil                AR = TR             
Jumlah Keluaran                     Q

23.
Hasil Sut
= PerubahanJumlah Hasil               
Perubahan Jumlah Keluaran                    
MR = ΔTR  =  ΔP  X   ΔQ      = ΔP 
         ΔQ             ΔQ
24
Dalam pasaran persaingan sempurna
Harga = Hasil Purata = Hasil Sut
    P = AR = MR
25
Keluaran Fizikal Purata
= Jumlah Keluaran Fizikal
   Jumlah Faktor Pengeluaran
APP = TPP
          TF
26
Keluaran Fizikal Sut
= Perubahan Jumlah Keluaran Fizikal
   Perubahan Jumlah Faktor Pengeluaran
MPP=  ΔTPP     =  TPP1 – TPP o
           ΔTF           TF 1 – TF o
27
Jumlah Hasil Keluaran
=Jumlah Keluaran Fizikal X Harga Keluaran Fizikal
TRP= TPP X P
28
Keluaran Hasil Purata
= Keluaran Fizikal Purata X Harga Keluaran Fizikal
ARP = APP X P   Atau  ARP = TRP
                                             TF
29
Keluaran Hasil Sut
=Keluaran Fizikal Sut X Harga Keluaran
MRP = MPP X P                    Atau 
MRP= ΔTRP  = TRP 1 – TRP o
          ΔTF       TF 1 – TF o
30
Jumlah Kos Faktor


Jumlah Kos faktor (buruh)
= Bilangan faktor diminta X Harga faktor
TFC = TF X Pb

= bilangan buruh X harga / upah buruh
= Qf  X  Pf
31
Kos Purata Faktor
= Jumlah Kos Faktor
   Bilangan faktor
AFC = TFC
          TF
32
Kos Sut Faktor
= Perubahan Jumlah Kos Faktor
   Perubahan faktor yang digunakan
MCF = ΔTFC  =  TFC 1 – TFC o
           ΔTF        TF 1 – TF o

Dalam pasaran persaingan sempurna,
ACF = MCF = P
33
Jumlah keuntungan firma
Untung = TRP   - TCF
34
Upah Benar
=                 100                         X  Upah Wang
   Indeks Harga Tahun Semasa

Upah wang = upah nominal
35
Sewa Kuasi
= Jumlah Hasil – Jumlah Kos Berubah
36
Kadar Bunga
=Jumlah Kos Meminjam (Jumlah Bunga) X 100
                    Jumlah Modal
37
Kadar Bunga Benar
=Kadar Bunga Nominal – Kadar Inflasi
38
Untung Perakaunan
= Jumlah Hasil – Jumlah Kos
39
Untung Ekonomi
=Jumlah Hasil – (Kos Eksplisit + Kos Implisit)
2 comments:

  1. thanks sbb membantu....sgt berguna formula-formula nih..thanks alots...

    ReplyDelete
  2. terima kasih sebab kongsi formula... senang nak hafal...

    ReplyDelete